​Kvalitet

Av naturliga skäl lägger vi stor vikt vid kvalitet och kvalitetsutveckling. Även miljöfrågor och en fortlöpande utveckling av vårt miljöarbete är angelägna för oss.
Vi är sedan 2006 kvalitets- och miljöcertifierade, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Kvalitetspolicy

Företaget ska vara ett fungerade företag, som följer lagar och övriga krav, där personalen jobbar gemensamt för att uppnå företagets uppsatta mål.

Genom rätt prissättning, bra leverantörer och effektiva produktionsmetoder ska företaget generera så mycket vinst att vi har resurser att jobba med förbättringar, investera i nya maskiner och hjälpmedel så vi kan leverera i rätt tid och med den kvalitet som våra kunder kräver. Personalen ska kunna utbildas och få de resurser som krävs för den kvalitet som företaget står för.

MILJÖPOLICY

Jan Uddén AB skall arbeta för att minimera de negativa effekterna på miljön.

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

– Ett miljöinriktat samarbete med våra kunder och leverantörer.

– Att minska vår miljöbelastning från energiförbrukning, råvaruspill och deponiavfall i förhållande till vår omsättning.

– Att utbilda och engagera medarbetare i miljöområdet.

– Att uppfylla gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet

Vi arbetar ständigt med förbättringar för att minska vår miljöpåverkan.